*CASTING / CASTIO* - A GOOD CLEAN HEART 2016

We are looking for a MIXED RACE actor, to join our cast for our exciting forthcoming production:

A GOOD CLEAN HEART by Alun Saunders

A Neontopia & Wales Millennium Centre production, in association with The Other Room & Theatr Genedlaethol Cymru, supported by the Arts Council of Wales

Directed by Mared Swain

 

NAME: JAY

AGE: 25

ETHNICITY: Mixed race (White/Afro-Caribbean)

 

Overall dates: 11th July-23rd October, 2016

Rehearsal dates : 11th-30th July, 2016 (rehearsals will be in CARDIFF)

Edinburgh Fringe Festival Run at Underbelly (Belly Button) 4th-29th August, 2016

Regional tour of Wales : 5th September-23rd October, 2016

 

A GOOD CLEAN HEART is a bilingual play, with HEFIN’S character speaking predominantly in Welsh, and JAY’s character speaking English. The play was originally produced at The Other Room in Cardiff during April/May 2015.

The production was nominated for 3 Wales Theatre Awards: BEST DIRECTOR (Mared Swain) and BEST LIGHTING (Zakk Hein & Katy Morison), with Alun Saunders winning BEST PLAYWRIGHT IN THE ENGLISH LANGUAGE.

 

This is a two hander play, which is a heart warming story about two brothers, reunited after a long period apart. JAY, the older of the two brothers has lived in London (Lewisham/Deptford area) all his life, in and out of social care, but has always found a way back to his mother, Reanne, who he cares for dearly. His little half brother HEFIN, was adopted to a family in West Wales 15 years ago, (When JAY was 10 and HEFIN was 2) and he has desperately wanted to find him ever since. 

 

JAY has a heart of gold, but doesn’t always make the right choices in life. He has been in and out of trouble, and at times involved with the wrong crowd, but has always tried to be a good person, despite all his failings, and mistakes. He has a smile which can light up a room, and he knows his local community really well. He knows all the old timers, and they’ve always looked out for him since he was a child. 

 

All contracts will be in line with Equity rates of pay.

 

We will be holding auditions in CARDIFF and LONDON during MAY.

Please submit CV or link to Spotlight CV along with covering email to: neontopiatheatre@gmail.com

Closing date: MONDAY, MAY 2nd, 12:00pm

 

Diolch!

www.neontopia.co.uk


Rydyn ni’n chwilio am ACTOR GWRYWAIDD, CYMYSG EI HIL i ymuno â chast ein cynhyrchiad cyffrous, sef:

A GOOD CLEAN HEART gan Alun Saunders

Cynhyrchiad Neontopia a Chanolfan Mileniwm Cymru, mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyfarwyddir gan Mared Swain

 

ENW: JAY

OEDRAN: 25

ETHNIGRWYDD: Cymysg ei hil (Gwyn ac Afro-Caribïaidd)

 

Dyddiadau llawn: 11eg Gorffennaf-23ain Hydref, 2016

Dyddiadau ymarfer: 11eg-30ain Gorffennaf, 2016 (ymarferion yng NGHAERDYDD)

Cyfnod yn Ngwyl Fringe Caeredin yn yr Underbelly (Belly Button) 4ydd-29ain Awst, 2016

Taith ranbarthol o Gymru: 5ed Medi-23ain Hydref, 2016

 

Drama ddwyieithog yw A GOOD CLEAN HEART, gyda HEFIN yn siarad yn Gymraeg yn bennaf, a JAY yn siarad yn Saesneg drwy gydol y darn. Nid oes angen i’r actor fedru siarad Cymraeg, ond mae parodrwydd i weithio mewn drama sydd yn cynnwys y ddwy iaith yn gwbl angenrheidiol. Cynhyrchwyd y ddrama wreiddiol yn The Other Room yng Nghaerdydd (Enillydd, The Stage 2016 Fringe Theatre of the Year) yn ystod Ebrill-Mai 2015. Cafodd y cynhyrchiad ei enwebu ar gyfer tair Gwobr Theatr Cymru: CYFARWYDDWR GORAU (Mared Swain) a GOLEUO GORAU (Katy Morrison a Zakk Hein), gydag Alun Saunders yn ennill y wobr ar gyfer DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH SAESNEG.

 

Dyma ddrama i ddau actor, sy’n stori galonogol am ddau frawd sydd yn ailuno ar ôl cyfnod hir ar wahân. Mae JAY, yr hynaf o’r ddau frawd wedi byw yn Llundain (ardal Lewisham/Deptford) drwy gydol ei fywyd, yn symud i mewn ac allan o ofal cymdeithasol, ond bob tro’n ffeindio’i ffordd yn ôl at ei fam, Reanne, sy’n meddwl y byd iddo. Cafodd ei hanner-frawd bach HEFIN, ei fabwysiadu i deulu yng Ngorllewin Cymru 15 mlynedd yn ôl, (Pan oedd JAY yn 10 a HEFIN yn 2) ac mae wedi bod eisiau ei ddarganfod eto byth ers hynny. 

 

Mae gan JAY galon aur, ond nid yw’n gwneud y penderfyniadau gorau bob tro. Mae wedi bod i mewn ac allan o drwbl, ac o bryd i’w gilydd ynghlwm â’r criw anghywir, ond mae wedi trio bod yn berson da drwy hyn oll, er ei holl ffaeleddau, a’i gamgymeriadau. Mae ganddo wên sy’n gallu goleuo ystafell, ac mae’n adnabod ei gymuned leol yn dda iawn. Mae’n nabod pob un o’r hen wŷr, ac maen nhw wedi cadw llygad drosto ers ei fod yn blentyn. 

 

Bydd pob cytundeb yn dilyn graddfa dâl Undeb yr Actorion Equity.

 

Byddwn yn cynnal clyweliadau yng NGHAERDYDD a LLUNDAIN yn ystod mis MAI.

Os gwelwch yn dda, danfonwch CV neu linc at CV Spotlight, ynghyd ag ebost eglurhaol at: neontopiatheatre@gmail.com

Dyddiad cau: DYDD LLUN, MAI 2il 12:00yp

 

Diolch!

www.neontopia.co.uk