*RECRUITING/RECRIWTIO* RHEOLWR LLWYFAN TECHNEGOL / TECHNICAL STAGE MANAGER

Rôl - RHEOLWR LLWYFAN TECHNEGOL

Mae Neontopia a Chanolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am Reolwr Llwyfan Technegol ar gyfer eu cynhyrchiad newydd, A Good Clean Heart gan Alun Saunders, fydd yn agor yn The Other Room cyn mynd i Ŵyl Fringe Caeredin, ac yna ar daith ledled Cymru.

Bydd y Rheolwr Llwyfan Technegol yn gweithio ochr yn ochr â Rheolwr y Cynhyrchiad, a dylech fod â chefndir goleuo a fideo. Byddwch chi’n gyfrifol am: 

- Fideo; gan gynnwys gosod taflunyddion ac arwyneb, cyfrifiadau tafl-lwybrau a lensys, drafftio cynlluniau, rigio, ffocysu, mapio a gweithredu drwy QLab

- Effeithiau goleuo; gan gynnwys drafftio cynlluniau, rigio, ffocysu, diweddariadau palet a gweithredu effeithiau goleuo drwy ETC Nomad

- Arwain ar holl weithgareddau cyfnodau symud mewn ac allan o leoliadau, gan gynnwys dirprwyo â thimau technegol ar daith 

 

Dyma gynhyrchiad gwbwl ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) felly basai unigolyn sy’n medru siarad Cymraeg yn ddymunol, yn ogystal â’r gallu i yrru fan. 

Rydyn ni’n gyflogwr hawliau cyfartal ac yn ffyddlon i sicrhau amrywiaeth.  

Anfonwch CV ynghyg ag ebost eglurhaol byr at neontopiatheatre@gmail.com (gyda CAIS RHEOLWR LLWYFAN TECHNEGOL fel pwnc) yn sôn am eich profiad o weithio â thafluniadau yn arbennig. Bydd croeso i chi anfon unrhyw fideo neu luniau. 

Dyddiadau

11eg Gorffennaf-23ain Hydref, 2016

Ffi

£450 yr wythnos

Mae hwn yn gytundeb MRSL 2 Ecwiti / Cymhorthdal Theatr Cwmni TMA, bydd yr ymgeisydd yn derbyn cyfraniadau tuag at eu pensiwn Equity (os yn aelod) a thaliadau am weithio dros yr oriau arferol lle bo angen. Mae gan yr ymgeisydd hawl i dderbyn lwfans adleoli/teithio; tâl gwyliau a llety; lwfans prydau bwyd a threuliau teithio.

Dyddiad cau WEDI'I YMESTYN - 24/06/16

===

Title - TECHNICAL STAGE MANAGER

Neontopia and Wales Millennium Centre are seeking to appoint a Technical Stage Manager for A Good Clean Heart by Alun Saunders, which will preview at The Other Room before an Edinburgh Fringe run during August, followed by a national tour of Wales.

The Technical Stage Manager will work alongside the Production Manager and should have a strong Video and LX bias.  You will be responsible for: 

- Video relights; inc. multiple projector and surface setup; trajectory and lens calculations; drafting plans; rigging, focusing, mapping and operation via QLab

- LX relights; inc. drafting plans, rigging, focusing, palette updates and operation of LX via ETC Nomad

- Leading all get ins and outs, inc. delegation of venue technical teams on tour

 

This is a fully bilingual Production (Welsh & English language), therefore a Welsh speaker is highly desirable, in addition to the ability to drive a van. 

We are an equal opportunities employer and strive to achieve diversity.

Please send a CV along with a short covering email to neontopiatheatre@gmail.com (with TECHNICAL STAGE MANAGER APPLICATION in the subject line) highlighting your experience in projection especially. Any images or video are welcome. 

Dates

11th July - 23rd October, 2016

Fee

£450 per week – this is an Equity/Subsidised Repertory Theatre TMA agreement MRSL 2, candidate would receive contributions towards their Equity pension (if they are a member), and overtime payments if necessary. Relocation/commuting allowance, holiday pay and all accommodation, meal allowance and travel is covered. 

EXTENDED Closing Date - 24/06/16