Cardiff

We're back... Y'n ni nôl... CASTING!

YO!

We're sooo sorry that we've been rather absent from our Neontopia blog - both Mared and Alun have been hibernating in the recovery position since A GOOD CLEAN HEART's tour ended in October (lies - we've been spending some much-needed family time and working on S4C's Gwaith Cartref - more news to follow) BUT...

We've also been applying to the Arts Council of Wales for some funding which will allow us to research and develop an exciting new bilingual play to be written by Alun and directed by Mared... And we're really, REALLY excited to announce that we've been successful! Our enormous thanks to the lovely people at ACW and also to Wales Millennium Centre and Sherman Theatre (as well as some other awesome creatives!) for supporting our application.

TUCK will explore the world of Drag - the Drag scene in Cardiff, around the UK and beyond - as well as exploring mental health in an innovative and up-front fashion, and we're now looking for a small band of generous performers of any gender identity and ethnicity who are excited about co-creating, and are interested in the art of Drag and LGBTQI+ stories to help us create a dynamic, multilingual piece.

For the purposes of this development period we're particularly interested in performers who are either:
- fluent in more than one language (Cymraeg or any other language) 
- a proficient singer
- a proficient dancer or mover
- able to play a musical instrument to a high level

Any OR ALL (!) of the above skills would be incredibly exciting - come and play!

DATES:
EITHER
May 15-19, 2017
OR
May 22-26, 2017 (TBC, depending on availability)

LOCATION:
Cardiff

FEE:
Equity rate for workshop/rehearsals only - no travel/accommodation expenses paid

Please send a covering email along with Spotlight link or CV to Alun & Mared:
neontopiatheatre@gmail.com

===================================================================

YO! (ody 'YO' yn gweithio yn Gymraeg??)

Y'n ni'n ymddiheuro'n daer fod ein blog wedi bod mor dawel dros y misoedd dwetha - mae'r ddau ohonon ni wedi bod mewn trwmgwsg dedwydd ers diwedd taith A GOOD CLEAN HEART ym mis Hydref (celwydd noeth yw hyn - y'n ni wedi bod yn treulio bach o amser gyda'n teuluoedd ac yn gweithio ar gyfres S4C Gwaith Cartref!) OND...

Ry'n ni hefyd wedi gwneud cais i Gyngor Celfyddydau Cymru am arian fasai'n ein caniatau i ymchwilio a datblygu prosiect y'n ni wedi gwneud dechreuad arni - drama lwyfan ddwyieithog newydd gan Alun gaiff ei chyfarwyddo gan Mared... Ac y'n ni'n hollol, hollol gyffrous i gyhoeddi'n bod wedi bod yn llwyddiannus! Diolchiadau anferthol i (G- treiglad) CCC ac hefyd i Ganolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman (ynghyd a nifer o unigolion briliant piliant) am gefnogi'n cais ni.

Mi fydd TUCK yn archwilio byd Drag - sîn Drag Caerdydd, ar draws y DU ac oddi allan - ynghyd â darganfod ffyrdd arloesol ac onest i drafod iechyd meddwl, ac ry'n ni nawr yn chwilio am nifer o berfformwyr hael o unryw hunaniaeth rywiol, unryw hunaniaeth cenedlaethol, ac o unryw dras ethnig, fasai'n gyffrous am gyd-greu gwaith newydd, ac sydd â diddordeb mewn Drag a straeon LGBTQI+. 

Ar gyfer y cyfnod datblygu hwn mae gyda ni ddiddordeb arbennig mewn actorion a pherfformwyr sydd naill ai:
- yn siarad mwy nag un iaith yn rhugl (Cymraeg neu unryw iaith arall) 
- yn ganwr hyderus
- yn ddawnsiwr abl neu'n symudwr hyderus
- yn medru chwarae offeryn cerdd i lefel go uchel

Basai unryw un NEU BOB UN (!) o'r sgiliau uchod wir yn ddelfrydol i ni allu creu rhywbeth cyffrous - dewch i chwarae!

DYDDIADAU:
NAILL AI
Mai 15-19, 2017
NEU
Mai 22-26, 2017
(TBC, yn ddibynnol ar argaeledd)

LLEOLIAD:
Caerdydd

FFI:
Gradd Equity am weithdy/ymarferion yn unig - ni thelir costau teithio/llety

Danfonwch ebost at Alun a Mared, ynghyd a linc Spotlight link a CV:
neontopiatheatre@gmail.com

DIOLCH!